Poneki predmetni nastavnik može preskočiti pokojeg učenika kod zaključivanja ocjena tako da razrednik najprije treba provjeriti i jesu li sve ocjene zaključene. Možda najpreglednije mjesto za provjeru (nakon preračunavanja općeg uspjeha) je tablica sa svim ocjenama koja se može i izvesti u Excel.

Nakon što su zaključene ocjene iz svih predmeta razrednici trebaju za svakog učenika u Administraciji učenika provjeriti i unijeti:

 1. Ispisanim učenicima staviti oznaku Neaktivan
 2. Unijeti izvannastavne, izvanškolske aktivnosti i bilješke razrednika
 3. Unijeti sve izrečene pedagoške mjere: kazne i pohvale prema Statutu i  Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjeljivanje pohvala i nagrada, imenovanje učenika generacije i ocjenjivanje vladanja učenika Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka
 4. Unijeti ocjenu vladanja za cijelu godinu (ne za prvo i drugo polugodište). Vidi gornji pravilnik.
  Vladanje se može unositi i grupnim unosom: Bočni izbornik (hamburger) > Administracija učenika > Grupni unos vladanja
 5. Obavezno kliknuti na Preračunaj opći uspjeh kojim se izračunava prosjek zaključenih ocjena i opći uspjeh. Bez toga učenicima opći uspjeh neće biti vidljiv niti će se unositi u statistiku. Klikom na Preračunaj opći uspjeh kod jednog učenika on se izračunava svim učenicima.
  Opći uspjeh treba preračunavati nakon svake izmjene ocjena, odnosno dopunskog rada i popravnih ispita.

 

U Administraciji predmeta treba svakom nastavniku unijeti datum do kada je radio, u pravilu je to 31.8. tekuće školske godine. Nastavnicima koji nisu na zamjeni ne upisuje se niti datum početka niti kraja rada!

 

U Dnevniku rada treba:

 1. Ažurirati sve izostanke
 2. Provjeriti unose sati i one neodržane prema rasporedu označiti kao “nije održan”
 3. Unijeti podatke o stručnim posjetima, izletima i ekskurzijama.

Ukoliko su svi podaci o učenicima uneseni, u Dnevniku rada, Zapisnicima i Izvještajima su dostupni podaci za pripremu RV.

 

U Pregledu rada i Zapisnicima provjeriti svaku stavku i unose u njoj!

 

Kraj godine i prebacivanje podataka u eMaticu

Na kraju godine potrebno je prebaciti podatke o učenicima u eMaticu. Iz e-Dnevnika u eMaticu prenose se predmeti, ocjene, ispiti, izostanci, pedagoške mjere (i kazne i pohvale) i vladanje učenika. U eMatici prije prebacivanja nije potrebno dodavati predmete.

Prije ispisa svjedodžbi administratorica treba svakom razredu u eMatici dodijeliti klasu i urudžbeni broj.

Podaci se u eMaticu mogu prebacivati više puta (nakon dopunskog rada i popravnih ispita), sve dok se učenik u eMatici ne zaključa. Zaključanim učenicima podaci se neće više ažurirati s e-Dnevnikom.

Opcija Prebaci u eMaticu nalazi se u bočnom izborniku pod Administracijom učenika.

Print Friendly, PDF & Email

Explore More

Zaključivanje ocjena

8. 6. 2021. 0 Comments 3 tags

Na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a ocjenu iz vladanja razredno vijeće na prijedlog razrednika. Uspjeh učenika i zaključna

Predmetni i razredni ispiti

8. 6. 2021. 0 Comments 4 tags

Ukoliko je učeniku kao zaključna ocjena na kraju nastavne godine uneseno Neocijenjen u e-Dnevniku mu se moraju unijeti i ocjene iz predmetnog, odnosno razrednog ispita. Klikom na Neocijenjen otvara se

Popravni ispit

8. 6. 2021. 0 Comments 3 tags

Ocjena iz popravnog ispita se unosi na isti način i na istom mjestu kao i ocjena nakon dopunskog rada. Ocjena se mora unijeti bila ona pozitivna ili negativna. Klikom na