Pitanja i odgovori

Što pisati u dnevnik rada?

U prvi sat razrednika napisati i: “Učenici su informirani o odredbama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.”

U sat razrednika napisati i: “Učenici su informirani o rasporedu i vremenu roditeljskih sastanaka i individualnih informativnih razgovora.”

U prvi sat nastavnog predmeta napisati i: “Učenici su upoznati s elementima vrednovanja, odgojno-obrazovnim ishodima, kompetencijama, razinom dobar ostvarenosti iz kurikuluma nastavnog predmeta, planiranim metodama vrednovanja te planiranoj učestalosti vrednovanja.”

Na kraju nastavne godine u sat nastavnog predmeta napisati i: “Javno zaključivanje ocjena.”

U pripremu za pisanu provjeru znanja napisati i opseg sadržaja i način provođenja pisane provjere. Npr. Priprema za pisanu provjeru znanja iz cjeline Razmjena podataka na internetu u online sustavu Loomen.

Nakon pisane provjere napisati i: “Učenici su dobili rad na uvid.”

Za dodatnu i dopunsku nastavu formiraju se kombinirane grupe učenika i upisuje se u dnevnik rada.

Sadržaji zaštite na radu se upisuju u dnevnik.

Print Friendly, PDF & Email

Što pisati u bilješke “predmeta” Sat razrednika?

Sat razrednika je kao običan predmet dodan svim učenicima i može se iskoristiti za pisanje onih bilješki o učeniku koje nisu za rubriku Bilješka razrednika u Administraciji učenika.

Npr. to može biti: je/nije platio osiguranje, je/nije vratio svjedodžbu, bilješka o razgovoru obavljenom s učenikom o izostancima/ponašanju,usmena pohvala/opomena, izvadak iz propisa za koji želim da svi učenici i roditelji pročitaju,…

Bilješke se jednostavno unose, mijenjaju, vidljive su učenicima i roditeljima, imaju efekta, a i razredniku služe kao podsjetnik. Ove bilješke nisu vidljive članovima RV.

Print Friendly, PDF & Email

Gdje pisati bilješku razredniku o izostanku učenika?

Kod unosa izostanak učenika, pored broja sata nalazi se ikona olovke.
Ostavljanje napomene
Klikom na nju otvara se okvir za dijalog u kojem je moguće razredniku ostaviti napomenu uz izostanak. Npr. kasni 5 minuta, upućen psihologinji na razgovor, napustio sat bez dozvole,… Svako puštanje s nastave treba upisati u napomenu razredniku uz izostanak. Nastavnik može učenika pustiti samo sa svog sata.
Napomena razredniku
Napomene uz izostanak razrednik vidi u izborniku Uredi dan pod Napomena nastavnika. U istom izborniku razrednik može unijeti i status i razlog izostanka.
Pregled napomena
Napomenu ne mogu ostavljati zamjenici niti razrednici sami sebi. 🙂

Print Friendly, PDF & Email

Što se piše u bilješke predmeta?

Rezultat inicijalne provjere.

Obrazovna postignuća iz kratkih pisanih provjera.

Nastavnik piše uočljiva zapažanja koja su razumljiva učeniku i roditelju, a nastavniku pomažu u ocjenjivanju uspjeha.

Datum pisane provjere, posljednju cjelinu koja se usmeno provjeravala, broj bodova na pisanoj provjeri, teme i rezultate samostalnih, seminarskih i drugih radova učenika, redovitost izvršavanja zadataka,…

Neprihvatljiva ponašanja koja su temelj za izricanje pedagoških mjera.

Bilješke predmeta su vidljive učenicima i roditeljima i najbolji su način za direktnu komunikaciju s njima stoga ih treba pisati pravovremeno.

Print Friendly, PDF & Email

Elementi vrednovanja i ocjene

Metode i elementi vrednovanja proizlaze iz nacionalnoga, predmetnih i međupredmetnih kurikuluma, nastavnih programa, strukovnih kurikuluma i školskoga kurikuluma.

Nastavnik je dužan priopćenu ocjenu upisati u imenik u za to odgovarajući odjeljak.

Evidencija o položenom ispitu iz zaštite na radu se piše u imenik.

Print Friendly, PDF & Email

Raspored pisanih zadaća i ostalih učeničkih radova

Izmjenama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi iz 2019. vremenika više nema.
Datum pisanih provjera, tehničkih i drugih programa i ostalih učeničkih radova najavljuje se 14 dana prije provjere i upisuje se u e-Dnevnik u Raspored pisanih zadaća.

Raspored pisanih zadaća je mjesto koje mogu vidjeti svi nastavnici i planirati datum pisane provjere (4 u tjednu, 1 u danu). Zbog toga je jako važno održavati taj raspored ažurnim: brisati ili promijeniti datum provjere ukoliko je odgođena.

Print Friendly, PDF & Email

Što pisati u zapisnike?

U zapisniku s prvog roditeljskog sastanka napisati i:

  • Roditelji su informirani o odredbama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Print Friendly, PDF & Email

Napomene u dnevniku rada

Prijedlog razredniku za određenu pedagošku mjeru.
Budući da se svako izricanje pedagoške mjere temelji na bilješkama iz pedagoške dokumentacije sva neprihvatljiva ponašanja učenika treba evidentirati na način da razrednik, ukoliko je to potrebno, na temelju njih može izreći pedagošku mjeru.

Neprihvatljiva ponašanja koja su temelj za izricanje pedagoških mjera.

Napomene u dnevniku rada vidljive su svim članovima razrednog vijeća i najbolji su način za komunikaciju s razrednicima.

Print Friendly, PDF & Email

Bilješke razrednika o učeniku

Izrečene pedagoške mjere.

Pozive poslane roditeljima.

Bilješke razrednika o učeniku vidljive su roditeljima, učenicima i članovima razrednog vijeća. Unose se preko Administracije učenika i predviđene su za unos trajnih podataka o učeniku.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email