Pitanja i odgovori

Što pisati u dnevnik rada?

U prvi sat razrednika napisati i: “Učenici su informirani o odredbama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.” (Prava i obveze razrednika, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera)

U sat razrednika napisati i: “Učenici su informirani o rasporedu i vremenu roditeljskih sastanaka i individualnih informativnih razgovora.” (Prava i obaveze razrednika)

U prvi sat nastavnog predmeta napisati i: “Učenici su upoznati s elementima vrednovanja, odgojno-obrazovnim ishodima, kompetencijama, razinom dobar ostvarenosti iz kurikuluma nastavnog predmeta, planiranim metodama vrednovanja te planiranoj učestalosti vrednovanja.” (Prava i obaveze nastavnika, Prava i obaveze učenika)

Na kraju nastavne godine u sat nastavnog predmeta napisati i: “Javno zaključivanje ocjena” (Prava i obveze nastavnika)

U pripremu za pisanu provjeru znanja napisati i opseg sadržaja i način provođenja pisane provjere. Npr. Priprema za pisanu provjeru znanja iz cjeline Razmjena podataka na internetu u online sustavu Loomen. (Pisano provjeravanje)

Nakon pisane provjere napisati i: “Učenici su dobili rad na uvid.” (Prava i obaveze nastavnika)

Dopunska nastava održana prije ponavljanja pisane provjere upisuje se u dnevnik. (Pisano provjeravanja)

Za dodatnu i dopunsku nastavu formiraju se kombinirane grupe učenika i upisuje se u dnevnik rada. (Dodatna i dopunska nastava)

Sadržaji zaštite na radu se upisuju u dnevnik. (Zaštita na radu)

Print Friendly, PDF & Email

Što pisati u bilješke “predmeta” Sat razrednika?

Sat razrednika je kao običan predmet dodan svim učenicima i može se iskoristiti za pisanje onih bilješki o učeniku koje nisu za rubriku Bilješka razrednika u Administraciji učenika.

Npr. to može biti: je/nije platio osiguranje, je/nije vratio svjedodžbu, bilješka o razgovoru obavljenom s učenikom o izostancima/ponašanju,usmena pohvala/opomena, izvadak iz propisa za koji želim da svi učenici i roditelji pročitaju,…

Bilješke se jednostavno unose, mijenjaju, vidljive su učenicima i roditeljima, imaju efekta, a i razredniku služe kao podsjetnik. Ove bilješke nisu vidljive članovima RV.

Print Friendly, PDF & Email

Gdje pisati bilješku razredniku o izostanku učenika?

Kod unosa izostanak učenika, pored broja sata nalazi se ikona olovke.
Ostavljanje napomene
Klikom na nju otvara se okvir za dijalog u kojem je moguće razredniku ostaviti napomenu uz izostanak. Npr. kasni 5 minuta, upućen psihologinji na razgovor, napustio sat bez dozvole,… Svako puštanje s nastave treba upisati u napomenu razredniku uz izostanak. Nastavnik može učenika pustiti samo sa svog sata.
Napomena razredniku
Napomene uz izostanak razrednik vidi u izborniku Uredi dan pod Napomena nastavnika. U istom izborniku razrednik može unijeti i status i razlog izostanka.
Pregled napomena
Napomenu ne mogu ostavljati zamjenici niti razrednici sami sebi. 🙂

Print Friendly, PDF & Email

Što se piše u bilješke predmeta?

Rezultat inicijalne provjere. (Uvodno ili inicijalno provjeravanje)

Datum svake usmene provjere. (Usmeno provjeravanje)

Obrazovna postignuća iz kratkih pisanih provjera. (Pisano provjeravanje)

Nastavnik piše uočljiva zapažanja koja su razumljiva učeniku i roditelju, a nastavniku pomažu u ocjenjivanju uspjeha. (Prava i obaveze nastavnika)

Datum pisane provjere, posljednju cjelinu koja se usmeno provjeravala, broj bodova na pisanoj provjeri, teme i rezultate samostalnih, seminarskih i drugih radova učenika, redovitost izvršavanja zadataka,… (Prava i obaveze nastavnika)

Neprihvatljiva ponašanja koja su temelj za izricanje pedagoških mjera. (Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera)

Bilješke predmeta su vidljive učenicima i roditeljima i najbolji su način za direktnu komunikaciju s njima stoga ih treba pisati pravovremeno.

Print Friendly, PDF & Email

Elementi vrednovanja i ocjene

Metode i elementi vrednovanja postignute razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencija i očekivanja proizlaze iz nacionalnoga, predmetnih i međupredmetnih kurikuluma, nastavnih programa, strukovnih kurikuluma, školskoga kurikuluma te ovoga Pravilnika i pravila ponašanja učenika koje donosi škola.

Postignuća učenika pri izradi uratka, praktičnoga rada, pokusa, izvođenja laboratorijske i druge vježbe, nastupa (umjetničke: glazbene, plesne i likovne škole), vrednuju se različitim metodama u skladu s predmetnim kurikulumima.

Nnastavnik je dužan priopćenu ocjenu upisati u imenik u za to odgovarajući odjeljak.

Evidencija o položenom ispitu iz zaštite na radu se piše u imenik. (Zaštita na radu)

Print Friendly, PDF & Email

Gdje i kada pisati okvirni vremenik pisanih provjera?

Iz Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Okvirni vremenik pisanih provjera (u daljnjem tekstu: vremenik) je školski dokument koji je svaka škola dužna imati za tekuću školsku godinu.

Škola je dužna do kraja trećega tjedna nastave u svakom polugodištu javno objaviti vremenik za sve razredne odjele na oglasnoj ploči ili mrežnoj stranici škole.

Vremenik se sastoji od popisa razrednih odjela i kalendara nastavnih dana te upisanih planiranih pisanih provjera. Izrađen je prema izvedbenome nastavnome planu i programu i rasporedu sati pojedinih razrednih odjela. (Unesi provjeru u vremenik)

U vremenik se upisuju i kratke pisane provjere koje se najavljuju i upisuju 5 (pet) nastavnih dana prije provedbe. (Unesi provjeru u vremenik)

Iznimno, vremenik u strukovnim školama donosi se i objavljuje za svaki naredni mjesec i to najkasnije 15 dana unaprijed. (Unesi provjeru u vremenik)

U iznimnim je situacijama moguće odgoditi planiranu pisanu provjeru ili odustati od pisanoga provjeravanja utvrđena vremenikom. Nakon obrazloženja i novoga dogovora s učenicima odluku o tome donose predmetni nastavnik, stručni suradnik kojeg odredi ravnatelj i ravnatelj škole. (Unesi promjenu u vremenik)

Ukoliko se neka pisana zadaća iz vremenika odgađa onda i u vremeniku treba promijeniti datum uz napomenu o odgodi. Vremenik vide i ravnaju se prema njemu učenici, roditelji i nastavnici i bitno je da odražava stvarno stanje. Samo pisanje napomene u dnevniku da je planirana zadaća odgođena malo kome pomaže.

Vremenik predlaže nastavnik, a usklađuje i donosi nastavničko vijeće.

Print Friendly, PDF & Email

Napomene u dnevniku rada

Prijedlog razredniku za određenu pedagošku mjeru. (Prava i obveze učenika)
Budući da se svako izricanje pedagoške mjere temelji na bilješkama iz pedagoške dokumentacije sva neprihvatljiva ponašanja učenika treba evidentirati na način da razrednik, ukoliko je to potrebno, na temelju njih može izreći pedagošku mjeru.

Neprihvatljiva ponašanja koja su temelj za izricanje pedagoških mjera. (Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera)

Napomene u dnevniku rada vidljive su svim članovima razrednog vijeća i najbolji su način za komunikaciju s razrednicima.

Print Friendly, PDF & Email

Bilješke razrednika o pojedinačnom razgovoru s roditeljima

Dogovor o informativnom razgovoru s predmetnim nastavnikom. (Prava i obaveze razrednika)

Sve ostale dogovore s roditeljem koji razredniku služe za lakše snalaženje i podsjećanje.

Print Friendly, PDF & Email

Bilješke razrednika o učeniku

Izrečene pedagoške mjere.

Pozive poslane roditeljima. (Prava i obaveze roditelja)

Bilješke razrednika o učeniku vidljive su roditeljima, učenicima i članovima razrednog vijeća. Unose se preko Administracije učenika i predviđene su za unos trajnih podataka o učeniku.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email